ASPI

Idź do spisu treści

Menu główne:

STRATEGIA CSR


Opracowana strategia CSR będzie odnosiła się do 3 obszarów:

 • Środowisko naturalne audyt ekologiczny biura, wdrożenie rozwiązań proekologicznych, wykonanie energooszczędnego systemu regulacji oświetlenia oraz wymiana sprzętu IT.


 • Relacje z personelem przedsiębiorstwa - budowa właściwych relacji pomiędzy przedsiębiorcą a jego pracownikami, wzmocnienie dialogu i identyfikacja potrzeb zawodowych pracowników. Dialog z pracownikami i interesariuszami za pomocą nowych narzędzi tj. czat, forum, Newsletter.


 • Działanie na rzecz społeczeństwa - audytu firmy pod kątem ISO 26000, opracowanie strategii wdrożenia normy ISO. Zakup i wdrożenie oprogramowania mającego za zadanie usprawnienie zarządzaniem łańcuchem dostaw i lepszy kontakt z interesariuszami.

CELE PROJEKTU


Realizacja projektu ma na celu:

 • opracowanie i wdrożenie strategii CSR oraz implementację zaleceń normy CSR - ISO 26000,

 • wzmocnienie zaangażowania pracowników w proces zarządzania firmą dialog,

 • wzrost motywacji pracowników i wykorzystania ich potencjału,

 • oszczędności generowane zaangażowaniem firmy w ekologię,

 • ograniczenie negatywnego oddziaływania firmy na środowisko - dialog środowiskowy ze społeczeństwem,

 • podniesienie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska - dialog środowiskowy z pracownikami,

 • stworzenie aplikacji komputerowych do usprawnienia procesu obsługi klienta, realizacji zamówień i zarządzania łańcuchem dostaw, poprawę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

 • opracowanie systemu planowania rozwoju pracowników, w tym rozwój umiejętności interpersonalnych,

 • poprawę warunków i jakości pracy, w tym wprowadzenie elementów rozwiązań w ramach idei work life balance w zakresie pracy zdalnej, a także elastyczny czas pracy zaangażowanie społeczne firmy polegające na działaniach pracowników firmy w celu rozwiązywania określonych problemów społecznych (angażowanie się w akcje socjalne, ochronę środowiska, promocja wolontariatu społecznego).GRUPY DOCELOWE


Grupy docelowe projektu:

 • firma ASPI, która w wyniku realizacji projektu staje się podmiotem społecznie odpowiedzialnym,

 • środowisko naturalne i społeczność lokalna, które zyskuje firmę dbająca o środowisko poprzez działania w aspekcie zrównoważonego rozwoju,

 • pracownicy - dzięki działaniom w obszarze relacji z personelem przedsiębiorstwa,

 • społeczeństwo - dzięki działaniom w obszarze zaangażowania społecznego.


,
Projekt realizowany w ramach
SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY


  „ASPI - społecznie odpowiedzialna agencja reklamowa”


Celem projektu jest upowszechnienie w społeczności polityki przedsiębiorczości i idei społecznej odpowiedzialności biznesu, wdrożenie w firmie kompleksowej, wieloaspektowej strategii CSR, jak również działań wynikających z tej strategii, co p ozwoli na upowszechnienie wśród wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy firmy idei CSR i pozwoli to firmie uzyskać opinię przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie.

Realizacja projektu przez ASPI przyczyni się do realizacji polityki horyzontalnej w zakresie:

 • RÓWNYCH SZANS - rozwiązania w zakresie work-life balance pozwolą godzić życie zawodowe i rodzinne pracowników. Głos każdej z osób jest brany pod uwagę w procesie podejmowania decyzji i decydowania o rozwoju firmy;


 • ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - konsumując i produkując różnego rodzaju dobra, nie zapominamy o środowisku naturalnym. Zasada zakłada wprowadzanie innowacji w celu zwiększenia efektywności wykorzystywanych zasobów. Inwestycja w proekologiczny sprzęt komputerowy jak i sam audyt ekologiczny będzie elementem polityki zrównoważonego rozwoju;


 • SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO - podstrona CSR z funkcjonalnym czatem. W ramach  projektu wdrożone zostaną nowoczesne narzędzia komunikacji poprzez  aplikacje komputerowe;


 • ROZWOJU ULOKALNEGO - realizacja projektu wzmocni ekonomicznie firmę, dzięki wsparciu w postaci nowoczesnego, proekologicznego sprzętu, jak i nowoczesnych aplikacji, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarki w  regionie;


 • ZATRUDNIENIA - dzięki realizacji projektu i nabytemu sprzętowi możliwe będzie zwiększenie zatrudnienia pracowników, co także wpływa na rozwój lokalny i wzrost zatrudnienia w regionie;


 • WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ - rozwój firmy, wprowadzenie innowacyjnych narzędzi spowoduje wzmocnienie pozycji  firmy i w konsekwencji może przełożyć się na jej zdolność do realizacji większej ilości zamówień, zarówno krajowych   jak i zagranicznych.

Korzyści wynikających z realizacji projektu:

Projekt ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstwa, ponieważ dzięki jego realizacji usystematyzowane zostaną oraz oparte na solidnej podstawie w postaci spójnej strategii CSR, podejmowane przez przedsiębiorstwo działania w  zakresie społecznej odpowiedzialności. Dzięki projektowi nastąpi wdrożenie sprawdzonych rozwiązań ekologicznych, co będzie się przekładało na mniejsze zużycie energii, ochronę środowiska i w konsekwencji korzyści ekonomiczne i korzyści dla środowiska naturalnego.

System działań na rzecz personelu przedsiębiorstwa trwale przyczyni się do polepszenia sytuacji, motywacji i rozwoju zawodowego pracowników. Dzięki temu systemowi przedsiębiorstwo zyska zmotywowanych i zaangażowanych pracowników. Co wpłynie na mniejszą rotacyjność zatrudnienia i większy stopień identyfikowania się personelu z przedsiębiorstwem. Dzięki elastycznemu czasowi pracy i wdrożeniu elementów rozwiązań work-life balance pracownicy zyskają poczucie bezpieczeństwa wynikające ze świadomości, że firma realizując politykę godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Rozwiązania work life balance pozwolą utrzymać równowagę miedzy życiem zawodowym oraz rodzinnym pracowników.
Zaangażowanie społeczne firmy przyczyni się natomiast do kształtowania wśród personelu firmy postaw prospołecznych, motywacji do dzielenia się wiedzą i chęci do zaangażowania w sprawy jednostek i społeczności zagrożonej niekorzystnymi procesami społecznymi poprzez akcje wolontariatu pracowniczego. Audyt firmy w zakresie  spełniania zaleceń normy ISO 26000 pozwoli firmie uporządkować i oprzeć na solidnych podstawach wynikających z zasad społecznej odpowiedzialności i obszarów zawartych w ISO 26000, jej działalność prospołeczną. Wdrożony w ramach projektu system raportowania społecznego pozwoli firmie w spójny i ustandaryzowany sposób komunikować społeczeństwu podejmowane w danym roku działania z obszaru społecznej odpowiedzialności. Stworzenie podstrony o tematyce CSR z możliwością chatu z interesariuszami pozwoli firmie na bieżąco prowadzić dialog i informować społeczeństwo o podejmowanych inicjatywach CSR w każdym z obszarów, co też wpłynie na  zachęcenie innych podmiotów lokalnych, także konkurencję, do wdrażania w ramach swojej działalności zasad CSR.
Zakup innowacyjnych aplikacji komputerowych, trwale usprawni proces obustronnej komunikacji  pomiędzy firmą a dostawcami, kontrahentami i kllientami, szybkość realizacji zamówień i reagowania na uwagi i reklamacje zgłaszane przez klientów.
Znaczącą korzyścią dla otoczenia firmy będzie przeprowadzenie audytu ekologicznego i wdrożenie w firmie rozwiązań proekologicznych, w tym energooszczędnego systemu oświetlenia, zakup sprzętu komputerowego o najwyższej klasie energooszczędności, dzięki którym zyska środowisko naturalne.
Wprowadzenie systemu regularnego raportowania społecznego o zrealizowanych działaniach we wszystkich obszarach: ochronie środowiska naturalnego, relacje z personelem przedsiębiorstwa, zaangażowanie społeczne, zgodnie ze standardami raportowania społecznego pozwoli otoczeniu firmy zapoznać się z działaniami prospołecznymi firmy zrealizowanymi w danym okresie.

Dzięki realizacji projektu firma zaznaczy swoją obecność na rynku jako firma odpowiedzialna społecznie, która komunikuje otoczeniu, w szczególności kluczowym interesariuszom, realizowane inicjatywy CSR, że ma stworzoną strategię CSR, spełnia zalecenia normy ISO26000, jak też publikuje raporty społeczne pokazujące działania  zrealizowane przez firmę w dziedzinie CSR. Wyniki audytu będą również powszechnie dostępne, dzięki czemu firma zakomunikuje otoczeniu, iż wypełnia zalecenia normy ISO 26000, co pozwoli utwierdzić wszystkie grupy interesariuszy firmy, że CSR jest stałym elementem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.


DANE KONTAKTOWE


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ASPI
Joanna Łachacz


ul. Bawełniana 12B
97-400 Bełchatów
Tel. 44 632 79 66
e-mail: aspi@aspi.info.pl
http://aspi.info/pl/


Kwota wsparcia: 57 610,00 PLN / 17 029,77 CHF
(nie więcej niż 70% poniesionych wydatków kwalifikowanych)

Wkład własny: 24 690,00 PLN

(co najmniej 30% poniesionych wydatków kwalifikowanych)

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution
to the enlarged European Union.

,

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego